مطالب مرتبط با کلید واژه

بهرام قاسمی


قاسمی در پاسخ به سوال دیپلماسی ایرانی: سه شنبه مدیرکل امریکای وزارت خارجه برای رایزنی درباره مسائل ونزوئلا به مسکو می رود
گزارش دیپلماسی ایرانی از جلسه هفتگی سخگوی وزارت امور خارجه با خبرنگاران

قاسمی در پاسخ به سوال دیپلماسی ایرانی: سه شنبه مدیرکل امریکای وزارت خارجه برای رایزنی درباره مسائل ونزوئلا به مسکو می رود

این نوع سفرها در این سطح با توجه به حواشی که می تواند داشته باشد و با توجه به حساسیت های امنیتی و سیاسی که دارد، معمولا از قبل اعلام نمی شود. شیوه انجام سفر صحیح بود و باید به همین شکل انجام می شد. کسانی که باید از این سفر خبر داشته باشند، خبر داشته اند، شایعات و بیاناتی که در این رابطه زده می شود را نباید جدی تلقی کرد.

ادامه مطلب