مطالب مرتبط با کلید واژه

رادیو بیگم


جزیره آزادی زنان تحت تهدید دائمی طالبان
یک چاقوی سوئیسی زیر شمشیر داموکلس

جزیره آزادی زنان تحت تهدید دائمی طالبان

رادیویی که قبل از به قدرت رسیدن طالبان ایجاد شد، شش ساعت درس روزانه و فضایی برای بیان زنان افغان محروم از مدرسه و دانشگاه ارائه می داد. اکنون رادیو بیگم یک چاقوی سوئیسی است ... که زیر شمشیر داموکلس طالبان به سر می برد. حمیده هشدار می دهد: «هر لحظه ممکن است ما دستگیر شویم.  هر روزی که می گذرد یک مهلت است، اما نگرانی نیز وجود دارد.» این تبر که بالای سر برنامه ریزان آویزان است، قبلاً به دست سازمان های مردم نهاد افتاده است که دیگر نمی توانند زنان را استخدام کنند.

ادامه مطلب