آرشیو اخبار

آمریکا پس از 2 نوامبر

انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار شد و همانطور که پیش بینی می‌شد جمهوری خواهان به پیروزی دست یافتند. البته در سه میدان نبرد، مجلس نمایندگان، سنا و فرمانداری‌ها میزان این پیروزی متفاوت بود به طوری که بهترین نتیجه را آنها در مجلس نمایندگان به دست آوردند.

ادامه مطلب