مطالب مرتبط با کلید واژه

غرب در دوران ترامپ


در هم شکستگی غرب
ترامپ در پی تفرقه در اروپا است

در هم شکستگی غرب

کاملا مشخص است که ترامپ از روابط دو جانبه بیشتر استقبال می کند. به همین خاطر است که ترامپ از اتحادیه ی اروپا – سازه ای که بر پایه ی چند جانبه گرایی بنا شده است – خوشش نمی آید.

ادامه مطلب