مطالب مرتبط با کلید واژه

خلافت اسلامی


پنج کتاب بنیان فکری داعش
باید توجه مضاعف به عقبه خشونت داشت

پنج کتاب بنیان فکری داعش

دکتر قدیر نصری، دانشیار اندیشه سیاسی در دانشگاه خوارزمی: عبدالسلام فرج به صورتی عریان و بدون مقدمه چینی فقهی و استدلال های مبتنی بر تجارب سیاسی، تصریح می کند که «بر مسلمانان فرض است که دولت اسلامی را برپای دارند و گرنه به جاهلیت می میرند و البته هرکس از این حکم خداوندی عدول کند از کافران است.

ادامه مطلب