مطالب مرتبط با کلید واژه

ناشی از


استفاده ایران از آمریکا برای تضعیف عربستان
تهران و واشینگتن تهدید ها و منافع مشترکی دارند

استفاده ایران از آمریکا برای تضعیف عربستان

در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا بر سر پرونده هسته ای ادامه دارد، آنها در مقابل طیفی از مجادله های منطقه ای که در سراسر خاورمیانه گسترانیده شده اند، در یک جبهه قرار دارند

ادامه مطلب