مطالب مرتبط با کلید واژه

گرایان


منطقه به کمک ترکیه اسلامی می شود؟
حقیقتی پیش روی امریکایی ها

منطقه به کمک ترکیه اسلامی می شود؟

درباره همکاری اسلام گرایان ترکیه با اخوانی های اسلامی عرب نیز منابع دیپلماتیک تاکید می کنند که ترکیه با موفقیت آنها را مدرن خواهد کرد و عکس آن اتفاق نخواهد افتاد.

ادامه مطلب