مطالب مرتبط با کلید واژه " توانایی های نظامی چین "


جنگاوری خاکی-آبی، کلید جاه طلبی های نظامی چین
برآوردی از توانایی نظامی چین

جنگاوری خاکی-آبی، کلید جاه طلبی های نظامی چین

به رغم تشدید رقابت ها بین پکن و واشنگتن، چین همچنان شاهد رشد عمومی است و همین مساله به اهمیت پیگیری پیشرفت های نظامی چین می افزاید. بخشی از نوسازی های نظامی چین به گسترش توانایی های این کشور در جنگاوری خاکی-آبی مربوط می شود که عنصری مهم در ارتقاء وضعیت چین به عنوان یک قدرت نوظهور به شمار می رود.

ادامه مطلب