سینما دیپلماسی - آرشیو

تطهیر این، تخریب آن
نگاهی به مستند پرتره «تئوریسین خشونت»:

تطهیر این، تخریب آن

مستند «تئوریسین خشونت» بیش از آنکه تلاش برای تطهیر سید احمد فردید باشد، کوششی برای تخریب شخصیت عبدالکریم سروش است.

ادامه مطلب