آرشیو اخبار

وجه تشابه ترامپ و بوش پسر
کسانی که بر شخصیت رئیس جمهور تاثیرگذارند

وجه تشابه ترامپ و بوش پسر

احتمالا وجهه بوش در خلال دوران ریاست جمهوری اش با کارها و رفتارهای خصمانه بعضی از ارکان تیم او به ویژه دونالد رامسفلد، وزیر دفاع ارتباط داشت، حالا همان تحول را در وجهه ترامپ با تاثیرگذاری تیمش می بینیم، به ویژه از سوی ماتیس، وزیر دفاع و مک مستر، مشاور امنیت ملی او.

ادامه مطلب