روند و سوابق فرایند اداری

عضویت در اینترپل و کشورهایی که عضو بودند و دیگر نیستند

۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۶:۰۰ کد : ۲۰۱۳۵۸۸ آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر
زهرا باطنی و معصومه زمانیان در یادداشت مشترکی برای دیپلماسی ایرانی می نویسند: مجمع عمومی سازمان پلیس جنایی بین‌المللی-اینترپل ("اینترپل") (۱)قرار است در اکتبر ۲۰۲۲ برای نودمین جلسه عادی خود در هند تشکیل جلسه دهد. در آستانه گشایش جلسه، کمیته اجرایی اینترپل باید دستور کار جلسه را نهایی کند. یکی از مواردی که باید در دستور کار قرار گیرد عضویت در اینترپل است.
عضویت در اینترپل و کشورهایی که عضو بودند و دیگر نیستند

نویسنده ها: دکتر زهرا وطنی، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
معصومه زمانیان، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و استاد دانشگاه

دیپلماسی ایرانی: مجمع عمومی سازمان پلیس جنایی بین‌المللی-اینترپل ("اینترپل") (1)قرار است در اکتبر 2022 برای نودمین جلسه عادی خود در هند تشکیل جلسه دهد. در آستانه گشایش جلسه، کمیته اجرایی اینترپل باید دستور کار جلسه را نهایی کند. یکی از مواردی که باید در دستور کار قرار گیرد عضویت در اینترپل است.

سال گذشته، در طول هشتاد و نهمین نشست عادی مجمع عمومی، اینترپل پذیرش ایالات فدرال میکرونزی ("Micronesia") را به عنوان یکصد و نود و پنجمین عضو اینترپل اعلام کرد.(2) پذیرش میکرونزی باید جشن گرفته شود: این شکاف در ارتباطات امن پلیس جهانی را می بندد و تلاش های جهانی برای پیشگیری از جرم را تقویت می کند. با این حال، این نباید همه جشن ها باشد. پذیرش میکرونزی به عنوان عضو اینترپل در قطعنامه مجمع عمومی GA-2021-89-RES-01 (3) رسمیت یافت. اگرچه پاراگراف های اجرایی GA-2021-89-RES-01 بی ضرر هستند، پاراگراف های پیش از آمبولار مشکل ساز هستند زیرا آنها قطعنامه مجمع عمومی GA-2017-86-RES-01 (4) را تأیید می کنند.  قطعنامه اخیر اصطلاح "کشور" در ماده 4 قانون اساسی 1956 اینترپل را به معنای "دولت" تفسیر می کند، تصمیم می گیرد که عضویت آینده اینترپل فقط برای دولت ها آزاد باشد و تصریح می کند که کشور درخواست کننده عضویت "باید" توضیح دهید که شرایط دولتی شدن را دارد». به دلایلی که در زیر ذکر می شود، می توان گفت که با درک درست، اعضای اینترپل کشورها هستند و عضویت اینترپل وابسته به دولت نیست (و نباید باشد).

تفسیر صحیح قانون اساسی

عضویت در اینترپل توسط قانون اساسی اداره می شود که باید مطابق با قواعد حقوق بین الملل عرفی تفسیر معاهدات تفسیر شود.

معنای معمول، سیاق و موضوع و هدف از آن

معنای عادی مفاد اصل 4 قانون اساسی نقطه شروعی برای تعیین اعضای اینترپل است. ماده 4 مقرر می دارد: «هر کشوری می تواند هر نهاد رسمی پلیسی را که وظایف آن در چارچوب فعالیت های سازمان باشد، به عنوان عضو به سازمان تفویض کند.

معنای معمولی عبارات ماده 4 نشان می دهد که «سازمان های رسمی پلیس» اعضای اینترپل هستند. در واقع، در Omari v The Int’l Criminal Police Org., 21-1458-cv (2d Cir. May 24, 2022)،(5) دادگاه استیناف ایالات متحده برای حوزه دوم دریافت که «عضویت در اینترپل رسماً متعلق به افراد تفویض شده است. "سازمان پلیس رسمی" (در ماده 15). دادگاه تنها بر اساس ماده 4 به این نتیجه رسیده است. همچنین می‌توانست به اصل 45 قانون اساسی استناد کند که مقرر می‌دارد: «کلیه ارگان‌هایی که کشورهای مذکور در پیوست یک را نمایندگی می‌کنند، اعضای سازمان تلقی می‌شوند...».

با این حال، دادگاه تجدید نظر به معنای عبارت «نماینده» در ماده 4 توجهی نکرد که نشان می‌دهد «کشور» به نحوی بر «سازمان رسمی پلیس» برتری دارد: تفویض اختیار به معنای «فرستادن یا مأمور کردن (فردی) به عنوان معاون یا نماینده است. در اصل 45 نیز به معنای وکالت در نظر نگرفته است: وکالت عبارت است از «جایگزینی»؛ در برخی از ظرفیت ها جایگزین باشد. عمل یا صحبت برای (دیگری) توسط یک حق نماینده» (فرهنگ انگلیسی کوتاه آکسفورد، جلد 2 (2002)، 2538).

در واقع، زمینه بیشتر نشان می‌دهد که «کشور» به «سازمان پلیس رسمی» تفویض می‌کند و نشان می‌دهد که اعضای اینترپل کشورهایی هستند که:
    اصل هفتم قانون اساسی مربوط به نمایندگی «عضو» در جلسات مجمع عمومی است. در این بیانیه آمده است: «هر عضو ممکن است توسط یک یا چند نماینده نمایندگی شود. با این حال، برای هر کشور تنها یک رئیس هیئت منصوب توسط مقام دولتی صلاحیتدار آن کشور وجود خواهد داشت.» وقتی ماده 7 از "کشور" صحبت می کند، این کار را با اشاره به "عضو" انجام می دهد. ماده 7 نمی گوید: «هر عضو می تواند توسط یک یا چند نماینده نمایندگی شود. با این حال، برای هر ارگان رسمی پلیس باید…”. برای رویتر، ماده 7 یک شاخص واضح است که اعضای اینترپل کشورها هستند، نه نهادهای رسمی پلیس. (‘Problèmes juridiques relatifs au statut de l’OIPC-Interpol’ in INTERPOL–Les textes fondamentaux de l’Organisation internationale de police criminelle (2001), 45, 47-48).
    مواد 31 و 32 قانون اساسی مقرر می دارد که اینترپل «به همکاری مستمر و فعال اعضای خود نیاز دارد» و «به منظور اطمینان از [این] همکاری، هر کشور باید یک نهاد را تعیین کند که به عنوان دفتر مرکزی ملی عمل کند. " استفاده از "کشور" در ماده 32 در اشاره به "اعضا" در ماده 31 است. و رابطه برتری پیش بینی شده در مواد 4 و 45 در ماده 32 روشن است: دفتر مرکزی ملی مرجع رسمی پلیس است که توسط کشور تعیین می شود.

اصطلاح "دولت" در قانون اساسی بجز ضمیمه یک استفاده نشده است. ضمیمه 1 «فهرست کشورهایی را که مفاد ماده 45 قانون اساسی در مورد آنها اعمال می شود» ارائه می کند و سپس فهرستی را مشخص می کند.

ماده 45 (…کشورهای ذکر شده در ضمیمه 1...) و ضمیمه 1 را با هم بخوانید ممکن است گفته شود که از این استدلال حمایت می کند که اصطلاح "کشور" در قانون اساسی به معنای "دولت" است، به طوری که اعضای اینترپل ایالت ها هستند.

با این حال، محتوای فهرست در ضمیمه I این استدلال را تایید نمی کند زیرا شامل نهادهای غیر دولتی (به عنوان مثال، آنتیل هلند (که در سال 2010 منحل شد) است. موضوع و هدف قانون اساسی نیز این استدلال را تأیید نمی کند.

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در نظر مشورتی خود درباره سلاح‌های هسته‌ای تشخیص داد که سند تشکیل‌دهنده یک سازمان بین‌المللی «می‌تواند مشکلات خاصی را در تفسیر ایجاد کند»، به طوری که «اهداف تعیین شده به [سازمان بین‌المللی] توسط بنیانگذاران آن» و «الزامات مرتبط با عملکرد مؤثر [سازمان بین‌المللی]» ممکن است در فرآیند تفسیری «توجه ویژه» داشته باشد (قانونی بودن استفاده یک دولت از سلاح های هسته ای در درگیری های مسلحانه (نظر مشورتی) [1996] ICJ Rep 66, para. 19). (6)

این عناصر اصل اثربخشی را تداعی می کنند (برولمان، «قواعد تخصصی تفسیر معاهده: سازمان های بین المللی» در راهنمای معاهدات آکسفورد (ویرایش دوم، 2020)، 524، 528-531؛(7) کادلباخ، «تفسیر منشور» در منشور ملل متحد: تفسیر ، جلد اول (ویرایش سوم، 2012)، 71، 79-80)،(8) که کمیسیون حقوق بین الملل آن را (در 201) در تفسیر «اشیاء و اهداف» (و حسن نیت) تجسم می کند.(9) در واقع:

در تفسیر سند تشکیل دهنده یک سازمان بین المللی، انجام مؤثر وظایف سازمان از اهمیت اساسی برخوردار است. بنابراین قاعده هدف و هدف در این موارد تقریباً منحصراً معطوف به عملکرد مؤثر سازمان و ارگان‌های آن خواهد بود (Dörr، «ماده 31: قاعده کلی تفسیر» در کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات - یک تفسیر (ویرایش دوم) ، 2018)، 559، 575).(10)

دو هدف اینترپل در ماده 2 قانون اساسی پیش بینی شده است. یکی از این اهداف «تضمین و ترویج گسترده ترین کمک متقابل ممکن بین تمام مقامات پلیس جنایی…» است. تقارن دو مفهوم "کشور" و "دولت" این هدف را تضعیف می کند: این اقدام علیه همکاری پلیس با مقامات پلیس مستقل واحدهای سرزمینی که عموماً به عنوان دولت در نظر گرفته نمی شوند، اما در سطح بین المللی فعالیت می کنند، مقابله می کند. این امر باعث ایجاد شکاف در ارتباطات امن پلیس جهانی می شود و تلاش های جهانی برای پیشگیری از جرم را به خطر می اندازد.

حذف تایوان از اینترپل مثال خوبی است. تایوان بین سال های 1961 تا 1984 عضو اینترپل بود. در 17 می 1984، جمهوری خلق چین ("PRC") درخواست عضویت در اینترپل را داد. به طور منحصر به فردی، درخواست عضویت جمهوری خلق چین مشمول شرایط بسیار خاصی بود، از جمله اینکه اینترپل جمهوری خلق چین را به عنوان نماینده انحصاری تمام قلمرو تشکیل دهنده کشور چین به رسمیت می شناسد. درخواست جمهوری خلق چین در پنجاه و سومین جلسه عادی مجمع عمومی در سال 1984 پذیرفته شد و بر اساس شرایط درخواست آن، جمهوری خلق چین تنها نماینده دولت چین شد. تایوان از آن زمان از اینترپل کنار گذاشته شده است. در نتیجه، تایوان - منطقه ای با جمعیتی حدود 23.5 میلیون نفر(11) و معمولاً هر ساله حدود 72 میلیون مسافر از طریق فرودگاه های آن تردد می کنند(12) - نمی تواند همانطور که پیش بینی شده است از طریق INTERPOL به موجب اصل 2 قانون اساسی، به مقامات پلیس جنایی کمک کند (یا از آنها کمک بگیرد). به طور خلاصه، یک نقطه کور قابل توجه در همکاری پلیس بین المللی وجود دارد.

مجددا متذکر می شویم که متن فرانسوی قانون اساسی این استدلال را که اصطلاح «کشور» در قانون اساسی به معنای «دولت» است، پشتیبانی نمی کند، به طوری که اعضای اینترپل ایالت ها هستند: هر دو ماده 45 و ضمیمه یک متن فرانسوی از اصطلاح «پرداخت» (کشورها) استفاده می کنند، نه «اتات» (ایالت). متون فرانسوی، انگلیسی و اسپانیایی قانون اساسی "معتبر تلقی می شوند" (قانون اساسی، ماده 43).

رویه خود سازمان بین المللی

به گفته دیوان بین المللی دادگستری، تفسیر سند تشکیل دهنده یک سازمان بین المللی باید "عمل خود" سازمان بین المللی را نیز در نظر بگیرد (قانونی بودن استفاده از سلاح های هسته ای توسط یک کشور در درگیری های مسلحانه (نظر مشورتی) [1996] نماینده ICJ 66، بند 19).(13) همچنین نگاه کنید به اساسنامه کمیته ایمنی دریایی سازمان بین دولتی مشورتی دریایی (نظر مشورتی) [1960] ICJ Rep 150, 169;(14) آفریقای جنوب غربی — رویه رأی گیری (نظر مشورتی) [1955] ICJ Rep 67 (نظر جداگانه قاضی Lauterpacht)، 106).(15)

رویه خود اینترپل نشان می‌دهد که اعضای اینترپل کشورها هستند، نه نهادهای رسمی پلیس یا ایالت‌ها. مثلا:

    مجمع عمومی آئین نامه داخلی خود را در سال 1996 تصویب کرد. متعاقباً چندین بار اصلاح شده است. بند 2 ماده 5 آیین‌نامه داخلی می‌گوید که دعوت‌نامه‌ها برای نشست مجمع عمومی «برای هر کشوری که قصد خود را برای پیوستن به سازمان در نشست مجمع عمومی اعلام کرده‌اند ارسال می‌شود» و بند 4 ماده 7. بیان می‌کند که «رئیس یک هیئت می‌تواند یکی از اعضای آن هیئت را به نمایندگی از کشوری که او نمایندگی می‌کند، منصوب کند و رأی دهد...».
    اینترپل در قطعنامه مجمع عمومی AG-2006-RES-04 اشاره می کند که قانون اساسی در سال 1956 تصویب شد و «عناصر زیر [در قانون اساسی] گنجانده شده است: (الف) سازمان به عنوان یک سازمان بین دولتی دائمی ... مستقل از کشورهایی که تولد آن؛ ... (ج) آزادی کشورهای عضو برای تعیین نمایندگان خود در [مجمع عمومی]».
    از سال 1956، INTERPOL درخواست های عضویت از آروبا، کوراسائو و سینت مارتن (که نه ارگان های رسمی پلیس هستند و نه ایالت ها) را تایید کرده است.

کار مقدماتی

سرانجام، کار مقدماتی قانون اساسی نشان می‌دهد که پیشنهاد «ایالت‌ها» به عنوان اعضای اینترپل رد شد. (نگاه کنید به بررسی کار مقدماتی در مارتا، گرافتون و بیلی، مبانی حقوقی اینترپل (ویرایش دوم، 2020)، 73).(16)

بررسی تفسیر GA-2017-86-RES-01((17

در حالی که قانون اساسی خالی از ابهام نیست، تفسیر فوق حاکی از آن است که اعضای اینترپل کشورها هستند. بنابراین GA-2017-86-RES-01 چگونه بر این تفسیر تأثیر می گذارد؟

پیشینه و محتوای GA-2017-86-RES-01 به شرح زیر است. در مواجهه با درخواست های جنجالی عضویت از سوی کوزوو و فلسطین، اینترپل تصمیم گرفت در سال 2016 موضوع عضویت را دوباره بررسی کند. بنابراین، هانس کورل (Hans Corell) را به عنوان مشاور برای ارائه "توصیه هایی در مورد روند عضویت در اینترپل" منصوب کرد. (18) آقای کورل موظف شد و گزارشی را در سال 2017 به هشتاد و ششمین جلسه عادی مجمع عمومی ارائه کرد. علاوه بر این گزارش، مجمع عمومی GA-2017-86-RES-01 را تصویب کرد که یادآور می شود این یک "قطعنامه تفسیری" است و (همانطور که در بالا ذکر شد) اصطلاح "کشور" در ماده 4 قانون اساسی به معنای "کشور" تفسیر می شود. ایالت»، تصمیم می گیرد که عضویت آتی اینترپل فقط برای کشورها آزاد است و تصریح می کند که کشور درخواست کننده عضویت «باید توضیح دهد که شرایط ایالتی شدن را دارد». شاید بتوان گفت که GA-2017-86-RES-01 یک توافق بعدی بین طرفین قانون اساسی در مورد تفسیر قانون اساسی یا اعمال مفاد آن است. اگر چنین است، باید تفسیری در نظر گرفته شود.

اقتدار واضحی وجود دارد که موافقت‌نامه‌های بعدی به معنای بند (الف) ماده 31 VCLT ممکن است ناشی از اقدامات ارگان‌های عمومی سازمان‌های بین‌المللی باشد یا در آن بیان شود. (گزارش بدنه استیناف، ایالات متحده - اقدامات مؤثر بر تولید و فروش سیگار میخک، WT/DS406/AB/R، مصوب 24 آوریل 2012، بند 262).(19) با این حال، در حالی که GA-2017-86-RES-01 مصوبه مجمع عمومی «هیئت مرجع عالی در سازمان» است (قانون اساسی، ماده 6)، این موضوع جای سوال دارد که آیا این یک توافقنامه بعدی به معنای ماده (31) است یا خیر. 3) الف) به دو دلیل:

    مشخص نیست که آیا GA-2017-86-RES-01 توافقی را بین (یعنی همه) طرف های قانون اساسی در مورد تفسیر قانون اساسی یا اعمال مفاد آن بیان می کند یا خیر. آنچه مبرهن است اینکه تعدادی کشورها به آقای کورل در مورد تعبیر واژه "کشور" به معنای "دولت" اطلاع دادند و GA-2017-86-RES-01 صرفاً با "اکثریت ساده" بر اساس قوانین اینترپل تصویب شد. (یعنی قانون اساسی، ماده 14؛ مقررات عمومی، ماده 19؛ آیین نامه داخلی مجمع عمومی، بند 1 ماده 37). در صورت عدم توافق متفق القول، توافق بعدی بر اساس ماده 31 (3) (الف) (گزارش بدنه استیناف، ایالات متحده - اقدامات مؤثر بر تولید و فروش سیگار میخک، WT/DS406/AB/R)، تصویب در 24 آوریل 2012، پاراگراف 262-268 (20) وجود ندارد؛ مانند پرونده صید نهنگ در قطب جنوب (استرالیا در مقابل ژاپن: مداخله نیوزلند) (قضاوت) [2014] ICJ Rep 226, paras. 46 و 83).(21)

البته این بدان معنا نیست که GA-2017-86-RES-01 اگر بیانگر توافق بین طرفین قانون اساسی در مورد تفسیر قانون اساسی یا اجرای مفاد آن نباشد، لزوماً برای اهداف تفسیر بی ربط است (به کمیسیون حقوق بین‌الملل، «پیش‌نویس نتیجه‌گیری در مورد موافقت‌نامه‌های بعدی و رویه‌های بعدی در رابطه با تفسیر معاهدات، با تفاسیر 2018»، تفسیر نتیجه 12، بند 32 مراجعه کنید.)(22)

   GA-2017-86-RES-01 با مفهوم عادی مفاد اصل 4 قانون اساسی در متن آنها و در پرتو موضوع و هدف قانون اساسی مغایر است.

آنچه در اینجا قابل بحث است (اگرچه قابلیت پاسخگویی ندارد)، اینکه اگر طرفین قانون اساسی از چارچوب متنی و غایت شناختی ماده 4 خارج شده باشند، در قلمرو (الف بند 3 ماده 31) تفسیر معاهده نیستند، بلکه در حوزه اصلاح معاهده هستند (نگاه کنید به هافنر، "موافقت ها و رویه های بعدی: بین تفسیر، اصلاح غیررسمی، و اصلاحات رسمی" در معاهدات و رویه های بعدی (2013)، 105، 114؛ Dörr، "ماده 31: (23) قاعده کلی تفسیر" در کنوانسیون وین of Treaties - A Commentary (ویرایش دوم، 2018)، 559، 594).(24) اگر این درست باشد، GA-2017-86-RES-01 نشان دهنده تلاشی برای اصلاح قانون اساسی تحت پوشش تفسیر است. تلاش برای "تفسیر" به عنوان یک روش نهایی در مورد رویه های اصلاحی موجود در حقوق بین الملل ناشناخته نیست. (کمیسیون حقوق بین‌الملل، «گزارش دوم در مورد موافقت‌نامه‌های بعدی و عملکردهای بعدی در رابطه با تفسیر معاهدات، توسط آقای گئورگ نولته، گزارشگر ویژه»، 26 مارس 2014، سند سازمان ملل متحد A/CN.4/671، بند 156 ).(25) اما، حداقل تا آنجا که به عضویت اینترپل مربوط می شود، باید در برابر چنین تلاش هایی مقاومت نمود. همین بس که دور زدن (از جمله) اصل 42 قانون اساسی، ماده 56 آیین نامه عمومی و مواد 43 تا 44 آیین نامه داخلی مجمع عمومی - که به طور جزئی تشریفات لازم را برای یک مجمع عمومی تعیین می کند. "اصلاح" یا "اصلاح" قانون اساسی - اگر نه قانونی بودن، مشروعیت را مطرح می کند.

با کنار هم قرار دادن همه این موضوعات، تردید وجود دارد که GA-2017-86-RES-01؛ (1) این تفسیر را تغییر دهد که اعضای INTERPOL کشورها هستند (نه نهادهای پلیس یا دولت های رسمی) یا (2) باید در نظر گرفته شود. عضویت آتی اینترپل وابسته به دولت است.

یک لحظه عقب نشینی

به طور گسترده تر، مرجع مفیدی وجود دارد که نشان می دهد اصطلاح "کشور" لزوماً به معنای "دولت" نیست. در پرونده T-370/19 پادشاهی اسپانیا علیه کمیسیون اروپا،(26) دادگاه عمومی باید تصمیم می گرفت که آیا تصمیم کمیسیون مورخ 18 مارس 2019 در مورد مشارکت سازمان تنظیم مقررات ملی (NRA)(27) کوزوو در بدنه تنظیم کننده های اروپایی برای الکترونیک ارتباطات ("BEREC")(28) ماده 35 مقررات 2018/1971 را نقض کرده است. ماده 35 (2) مقررات 2018/1971 (به طور کلی) مقرر می دارد که BEREC "برای مشارکت مقامات نظارتی کشورهای ثالث با مسئولیت اصلی در زمینه ارتباطات الکترونیکی باز است ...". کمیسیون تصمیم گرفت که NRA کوزوو می تواند در BEREC شرکت کند.
در دادگاه عمومی، اولین دعوای حقوقی اسپانیا این بود؛ (1) ماده 35 (2) مقررات 2018/1971 به NRA یک "کشور ثالث" اجازه می دهد در BEREC شرکت کند و مفهوم "کشور ثالث" "معادل" با "دولت ثالث" است. (2) کوزوو یک کشور نیست، و در نتیجه، (3) تصمیم برای اجازه دادن به NRA کوزوو برای شرکت در BEREC، ماده 35 (2) را نقض می کند. (بندهای 21-23 و 26-27).

دادگاه عمومی استدلال اسپانیا را رد کرد. با انجام این کار، دریافت که «جامعه بین‌المللی تنها از «دولت‌ها» تشکیل نشده است». "جامعه بین المللی از بازیگران مختلفی تشکیل شده است" و این در قسمت پنجم معاهده عملکرد اتحادیه اروپا (بند 29) منعکس شده است. همچنین دریافت، «مفهوم «کشور ثالث» … نمی‌تواند … با مفهوم «دولت ثالث» یکسان شود. مفهوم "کشور ثالث" دامنه وسیع تری دارد که فراتر از کشورهای مستقل است. (بند 36).

پرونده Reel v Holder [1981] 1 WLR 1226 (CA)(29) نیز آموزنده است. در آن مورد، دادگاه استیناف انگلستان و ولز باید تصمیم می گرفت (از جمله) که آیا تایوان طبق قوانین فدراسیون بین المللی ورزش آماتور («Federation») یک «کشور» است یا خیر، که در آن زمان یک ارتباط نامشخص با قوانین حاکم بر قوانین انگلیس بود.

دادگاه استیناف دریافت که تایوان طبق قوانین فدراسیون "کشوری" جدا از جمهوری خلق چین است. این کار پس از دریافت اینکه ملاحظات «دولت و حاکمیت» «به هیچ وجه در مورد مشکلی که امروز باید تحت قوانین [F] federation تصمیم بگیریم، کاربرد ندارد» این کار را انجام داد. (بر اساس لرد دنینگ MR در 1228).

البته دادگاه عمومی و دادگاه استیناف به ترتیب به مسائل مربوط به حقوق اتحادیه اروپا و حقوق انگلیس توجه داشتند. با این حال، یافته های دادگاه پیامدهای گسترده تری دارد. ایسترفی (Istrefi) به درستی استدلال می کند که یافته های دادگاه عمومی «پیامدهایی برای حقوق بین الملل عمومی دارد».

نتیجه 

مجمع عمومی باید دوباره از GA-2017-86-RES-01 بازدید کند. با توجه به همه دلایل بالا، بر این عقیده هستیم که، با درک درست، اعضای اینترپل کشورها هستند و عضویت در اینترپل وابسته به دولت نیست (و نباید باشد). اعضای اینترپل باید با استفاده از حق خود برای اضافه شدن عضویت در اینترپل به دستور جلسه نودمین جلسه عادی مجمع عمومی و سپس اصلاح چرخش اشتباه صورت گرفته در GA-2017-86-RES-01، این موضوع را بدون تردید مطرح کنند.

 

1)    The International Criminal Police Organization-INTERPOL (“INTERPOL”)
2)    https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2021/INTERPOL-General-Assembly-opens-in-Turkey-with-new-member-country-bringing-total-to-195
3)    https://www.interpol.int/en/News-and-Events/Events/2021/89th-INTERPOL-General-Assembly
4)    https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Legal-framework/Membership-of-INTERPOL
5)    https://onlinetools.sodapdf.com/document/8ede56bb-02e0-4115-ba59-90c30a05724e?ref=sodapdf.com%2Fsodalite&uid=1019209&venid=web-opera&wid=7773
6)    https://onlinetools.sodapdf.com/document/1bd1d829-361b-4993-a1d8-6acdb0a208f3?ref=sodapdf.com%2Fsodalite&uid=1019209&venid=web-opera&wid=7773
7)    https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780198848349.001.0001/law-9780198848349
8)    https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780199639762.001.0001/law-9780199639762
9)    https://onlinetools.sodapdf.com/document/03802620-dc33-48c8-9c46-ec2c4d7fe2ba?ref=sodapdf.com%2Fsodalite&uid=1019209&venid=web-opera&wid=7773
10)    https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-55160-8
11)    https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/taiwan/
12)    https://usun.usmission.gov/statement-by-ambassador-kelly-craft-on-taiwan-via-vtc/
13)    https://onlinetools.sodapdf.com/document/fdcd60b9-b2d9-4072-aa7d-be8580cc8a7d?ref=sodapdf.com%2Fsodalite&uid=1019209&venid=web-opera&wid=7773
14)    https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/43/043-19600608-ADV-01-00-EN.pdf
15)    https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/24/024-19550607-ADV-01-03-EN.pdf
16)    https://www.bloomsburycollections.com/book/the-legal-foundations-of-interpol-1/
17)    https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Legal-framework/Membership-of-INTERPOL
18)    https://www.interpol.int/content/download/5897/file/AG-2016-85-RES-01%20-%20Study%20on%20the%20process%20for%20membership%20of%20INTERPOL.pdf
19)    https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/406ABR.pdf&Open=True
20)    https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/406ABR.pdf&Open=True
21)    https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/148/148-20140331-JUD-01-00-EN.pdf
22)    https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_11_2018.pdf
23)    https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780199679195.001.0001/law-9780199679195
24)    https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-55160-8
25)    https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_671.pdf
26)    Case T-370/19 Kingdom of Spain v European Commission; https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231508&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4740686
27)    The participation of the National Regulatory Authority (“NRA”)
28)    The Body of European Regulators for Electronic Communications (“BEREC”)
29)    http://www.uniset.ca/other/cs3/19811WLR1226.html

 

کلید واژه ها: اینترپل عضویت ایران در اینترپل ایران تایوان چین عضویت چین در اینترپل عضویت تایوان در اینترپل هند فرانسه


( ۱۰ )

نظر شما :