سید محمد کاظم سجادپور

سید محمد کاظم سجادپور

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

نگاه اوباما به روسيه
اخبار اصلی

نگاه اوباما به روسيه

در تاريخ معاصر روسيه پيوسته يکى از موضوعات جدى سياست خارجى آمريکا بوده است. روابط آمريکا و شوروى در بعد ...

مثلث استراتژیک
نگاه ایرانی

مثلث استراتژیک

در آخرین گزارش بررسی وضعیت نظامی آمریکا درعراق که پترائوس- فرمانده عمده آمریکا- در فروردین ماه گذشته به کنگره آمریکا ...

نگاه آمریکا به امنیت بین المللی
نگاه ایرانی

نگاه آمریکا به امنیت بین المللی

بحث در باره امنیت بین المللی و آمریکایی تردید استراتژیک موضوع برای همه بازیگران سیاست جهانی است و در این ...

نبرد ایدئولوژی و بوروکراسی
نگاه ایرانی

نبرد ایدئولوژی و بوروکراسی

خاورمیانه، آوردگاه سختی برای همه رؤسای جمهور آمریکا در چند دهه گذشته بوده و آنها معمولاً با طرح های گوناگونی ...