فقدان دو عنصر مهم در ایران

چرا ایرانی ها نمی توانند با هم یک سیستم بِنا کنند؟

۰۷ آذر ۱۴۰۰ | ۱۶:۲۵ کد : ۲۰۰۷۹۶۴ اخبار داخلی نگاه ایرانی
نویسنده خبر: محمود سریع القلم
محمود سریع القلم در یادداشتی می نویسد: شاید مشکل تاریخی ایران در این دوگانگی نهفته باشد که نه یک دولت به معنای ایجاد کنندۀ یک سیستم با محوریتِ بخشِ خصوصی و سرمایه داری را داشته و نه جامعه ای شرقی با سرمایۀ اجتماعی سیستم پذیری، سازمان پذیری و تمایل به انسجام و هارمونی.
چرا ایرانی ها نمی توانند با هم یک سیستم بِنا کنند؟

دیپلماسی ایرانی: سرگذشتِ سیستم و تشکل در تاریخ ایران را شاید بتوان با این پنج واژه خلاصه کرد: انشعاب، درگیری، انتقام، خصومت و حذف. تداوم، ثبات، پایبندی وعاقبت خوش به ندرت در تشکل های اجتماعی، سیاسی و حتی تجاری-اقتصادی دیده می شود. در مقابل، طی دو قرن گذشته، کشورها دو نوع تجربه در ایجادِ تشکل و سیستم سازی پشت سر گذاشته­‌اند.

در تجربۀ غربی، از آدام اسمیت (Adam Smith) تا یورگن هابرماس (Jürgen Habermas) تلاش کرده ­اند مبانی نظری انسجام، همکاری، تشکل، تحزب و رشد را نظریه پردازی کنند. غرب، فراز و نشیب های فراوانی از جنگ و تقابل تا سندیکاهای کارگری فعال، تا انحصارِ شرکت های بزرگ و جهانی شدن را تجربه کرده است اما در فرآیند این سیر تاریخی، کانون تئوریک در «نظام سرمایه داری» بوده است. اندیشمندانی مانند ماکس وبر(Max Weber)، تالکوت پارسونز (Talcott Parsons) و آنتونی گیدنز (Anthony Giddens) در پی ایجادِ نوعی هارمونی و معنا میان سرمایه داری و نظام اجتماعی بوده اند. حتی امروزِ، یورگن هابرماس آلمانی پس از شش دهه نظریه پردازی، هدفِ استخراجِ معنایی انسانی تر در تعامل میان حاکمیت، مصلحت عامه و سرمایه داری از طریق رقابت گفتمانی، افزایش سطح مشارکت پذیری (Inclusiveness) و ارتباطات معقول را دنبال می کند. به عبارت دیگر، موضوعِ سیستم سازی، ماهیتِ تشکل و جامعۀ عقلانی هم چنان موضوعی چالشی در راهروهای قدرت و دانشگاه های غرب است.

به موازاتِ تجربۀ غربی، تجربۀ ژاپن، چین، کرۀ جنوبی، ویتنام و به تدریج در کشورهایی مانند مالزی، اندونزی و اعضای دیگر آسه آن (ASEAN) قرار دارد. شاید با اطمینان بتوان گفت که در جنوب و شرقِ آسیا «ضرورتی» برای کار سهمگین و تمام نشدنی نظریه پردازی غربی ها وجود نداشته است. چینی ها، کره ای ها و ژاپنی ها بالذات در میان خود، سرمایۀ عظیم اجتماعی، سیستم، تشکل، انسجام، هرم و نظم مدنی را با تعلیمات بودا و کنفوسیوس داشته‌­اند. سپس، سرمایه­‌داری بر این اسکلت فرهنگی بِنا و ساخته شده است. سازماندهی اجتماعی و «نظم و سازمان پذیری شهروندان» در آسیا آن‌قدر قابل توجه است که طی 4-3 دهه، زمینه سازِ صنعتی شدن این کشورها شد؛ پروژه ای که در غرب دو قرن به طول انجامید.

آیا می توان در جامعه ای غیر منسجم، بی نظم و سازمان نیافته صنعتی شد؟ مردمِ جنوب و شرق آسیا به شدت سیستم ­پذیر به معنای پذیرش و رعایتِ قواعد، رویه ها و قوانین هستند. اگر مبانی سیستم پذیری، سازمان پذیری، نظم و هارمونی نبود آیا چین می توانست طی 25 سال به قدرتِ دوم اقتصادی جهان مبدل شود؟ گشایش فضای فعالیت برای بخش خصوصی در چین، نظریۀ میلتون فریدمن که ظهور بخش خصوصی ضرورتاً به دموکراسی ختم می شود را تا اندازۀ قابل توجهی ابطال کرد. حتی این نویسنده از دانشگاهیان و سیاست مداران ژاپنی شنیده است که دموکراسی ژاپنی ریشه در اصلِ همکاری، هارمونی و اجماع سازی در کانون بودائیسم و شینتوئیسم (Shintoism) دارد تا لیبرالیسم اروپایی. این سخن صحیح است که رهبرانی مانند جوئن لای و دنگ شیائوپینگ، «تصمیم سازی» رشد و توسعۀ چینی را هدایت کردند ولی اگر جامعۀ چینی، سازمان پذیر، منظم و با انسجام و هارمونی نبود دولت چین می توانست در 15 سال، 33000 کیلومتر قطار پر سرعت بسازد؟ در غرب، نظام سرمایه داری برای تحققِ اهداف خود به سیستم و سازماندهی و هارمونی نیاز داشت و با مشارکت حکومت (State) از طریق قانون گذاری و سیاست گذاری، میزانی از سیستم و قاعده‌­مندی را به وجود آورد. در شرقِ آسیا، سیستم و انسجام به عنوان سرمایه اجتماعی از قبل وجود داشت و حکومت آن را «فعال و مدرن» کرد. تجربۀ شرق و غرب نشان می دهد که سیستم سازی و تشکلِ با دوام که بنیان های رشد و توسعه هستند به تعاملِ دوگانۀ (Duality) حکومت-جامعه نیاز دارند : حکومتی علاقمند به پیشرفت بدون جامعه ای سازمان پذیر و سیستم پذیر به عاقبتی قابل اتکا نمی­رسد و جامعه ای علاقمند به پیشرفت بدون حکومتی مدبر و هدایت کننده به سر انجام توسعه یافتگی دست نمی یابد.

آلمان در سال 1945 با خاک یکسان شده بود. آلمان غربی بیست سال بعد در 1965، دومین اقتصادِ جهان بود. سازمان پذیری و سیستم پذیری طی یک و نیم قرن در جامعۀ آلمانی ریشه دوانده بود. فرآیندهای صنعتی شدن در قرنِ نوزدهم، مدیریتِ کلان بیسمارک در اواخر قرن و پیشرفتِ قابلِ تاملِ اندیشۀ تجدد، بوروکراسی و مدنیت، زمینه های تاریخی و سرمایه های اجتماعی را از قبل فرآهم آورده بودند. ژاپن نیز در سال 1945 یک کشور شکست خورده و ورشکسته بود اما طی سه دهه به اقتصادِ دوم جهان مبدل شد. هرچند منابع مالی آمریکا در هر دو کشور، نقشِ مهمی ایفا کرد ولی اگر حکومتی تحول خواه و جامعه ای سازمان پذیر وجود نداشت، عاقبت آن منابع مالی همان می شد که در عراق شد.

با این چارچوب، شاید مشکل تاریخی ایران در این دوگانگی نهفته باشد که نه یک دولت به معنای ایجاد کنندۀ یک سیستم با محوریتِ بخشِ خصوصی و سرمایه داری را داشته و نه جامعه ای شرقی با سرمایۀ اجتماعی سیستم پذیری، سازمان پذیری و تمایل به انسجام و هارمونی.

آیا می شود تصور کرد که هم زمان یک دولت ، بد، منفی، ناکارآمد و خودکامه باشد ولی عامۀ جامعه، خوب، عالی، کارآمد و اهل مشارکت؟ آیا می شود دولتی، هیچ اندیشۀ متفاوتی را تحمل نکند ولی عامۀ جامعه با آغوشی باز در پی یادگیری طیفی از دیدگاه‌های متفاوت بلکه متناقض باشد و علیه فردی که با او اختلافِ فکر دارند بدگویی، تخریب و غیبت نکنند؟ آیا می شود دولتی، قانون گریزی و قاعده گریزی کند ولی آحادِ جامعه، به شدت اهلِ قاعده، رویه، قانون گرایی، رعایتِ تقدم، رعایت خطوط عابر پیاده و مقررات باشند؟ آیا می شود تصور کرد دولت تک نفره باشد ولی جامعه، متشکل، سازمان یافته، رقابتی و افراد آن به طور باور نکردنی اهلِ رعایت اصول و حمایت از یکدیگر و پایبند قانون، رشد و آزادی خواهی باشند؟ آیا می شود دولتی برای خود پول، سرمایه و امکانات با هر روشی جمع کند ولی عامۀ جامعه مقید به حلال و حرام، قانونمند، متمایل به توزیع ثروت و قانع باشند؟ آیا می شود دولت به تخصص اعتقاد نداشته باشد ولی آحادِ یک جامعه هر وقت با موضوعی نا آشنا رو به رو شوند به دنبالِ پرسش، تحقیق، جستجو، مهارت، علم و دانش ولو اینکه تا چین بروند باشند؟ آیا می شود دولتی بی توجه، بی­‌تفاوت و بی­خیال باشد ولی جامعه کوشا، پرتلاش، با دقت، حساس و وقت شناس باشد؟ این پرسش ها صرفاً نوعی کنجکاوی تئوریک هستند.

نظام سرمایه داری فراگیر و رقابتی نه تنها در ایران بلکه در عراق، مصر، سوریه و پاکستان هیچ گاه فرصت ظهور پیدا نکرد. سایۀ مسلطِ دولت و حکومت بر اقتصاد این کشورها باعث شد تا ضرورتِ سازماندهی جامعه و سیستمی کردن آن احساس نشود. بخش خصوصی به صورت محدود در دالان های حاکمیتی عمل کرد و حداکثر در قالب بنگاه خود توانست سیستم ایجاد کند و نه به عنوان یک نیروی محرکۀ تحول اجتماعی و اقتصادی مانند آلمان، انگلستان و ژاپن. لیبرالیسم اقتصادی به معنای چارچوبی برای رقابت در تولید کالا و ارائه خدمات چه در ساختار داخلی و چه در تعامل با بازارهای بین‌­المللی حتی تا 5 درصد هم در تاریخ ایران ظهور پیدا نکرده است. لیبرالیسم در غرب، سیستم و نظام اجتماعی به پا کرد و دولت و حکومت را نیز قاعده‌­مند و قانون­‌مند کرد. سرمایه داری در خاور میانه در بخش محدودی از حاکمیت فضای تنفسی پیدا کرد (Parasite Capitalism) و فرصت ساختار سازی را با سیستم سازی و سازمان سازی اجتماعی پیدا نکرد. با این خلاء نیروی محرکه برای تغییر، رشد و توسعه در کشورهای خاورمیانه، مسئول ندارد: نه اراده و تشکلِ نظام سرمایه داری وجود دارد (آلمان/انگلستان/آمریکا)؛ نه ارادۀ حکومت/دولت/حاکمیت (ژاپن/چین/سنگاپور)؛ نه سازماندهی و تشکل جامعه به صورت تاریخی (کرۀ جنوبی/ژاپن)؛ نه زمینۀ اجماع سازی مدرن میان ارکان جامعه و حاکمیت مانند ارتش، بخش خصوصی، کلیسا (و یا نهاد دین)، سندیکاهای کارگری و جامعه مدنی (برزیل/شیلی/مکزیک/آرژانتین).

علاوه بر این، سیستم سازی صرفاً یک تصمیم در ساختارهای داخلی نیست. عمومِ کشورهای غربی و شرقی با ورود در شبکۀ تجارت، بانکداری، خدمات، سازمان های منطقه ای و بین المللی سیستم ­وارترعمل کرده­‌اند. از ویتنام تا آلمان، از سنگاپور تا انگلستان، از کرۀ جنوبی تا ژاپن و از برزیل تا آمریکا در یک شبکۀ جهانی عمل می کنند. عموم کشورهای جهان سوم متوجه شده اند که بدون عضویت در سازمان تجارت جهانی(WTO)، نمی توان رشد اقتصادی پیدا کرد زیرا این عضویت، وسیله و ساختاری است برای رقابت و کارآمدی. وقتی کشورها در یک سیستمِ جهانی عمل کنند، کارآمدی، زمان شناسی، دقت، وفای به عهد، رقابت، تخصص و نوآوری اهمیت پیدا می کنند و خصوصیاتی مانند عصبانیت، احساسات، تعصب، دشنام، حسادت، انتقام، انشعاب، خصومت، بد قولی، غیرقابل پیش بینی بودن، دمدمی بودن، خودخواهی، خود بزرگ بینی، تخریب و حذف، کاربرد خود را از دست می دهند و یا حداقل به شدت کاهش پیدا می کنند. عمومِ ویژگی های مثبت توسعه یافتگی در سایۀ سیستم سازی امکان پذیر است که با بین‌­المللی شدن حتی منسجم تر و دقیق تر می شوند. وقتی سیستم ساخته شود، افرادِ توانا رشد می کنند چون هم تخصص و مهارت دارند و هم اعتماد به نفس، علاقه به کار، زحمت کشیدن، رقابت و نوآوری. وقتی سیستم نباشد، اتحادیۀ افرادِ ضعیف شکل می گیرد و در نهایت فقر و جهل با هم رفیق می شوند. چون توانایی نیست، تملق، چاپلوسی و سوء استفاده از امکانات دولتی مبنای رشد و قدرت می شوند. وقتی اقتصاد یک کشور بین المللی شود، پی‌آمد های تعیین کننده ای نیز برای سیاست آن دارد زیرا که شفافیت اقتصادی مقدم و زمینه ساز شفافیت سیاسی است. تخصص، شفافیت و بین اللملی شدن باعث می شود تا یک فردِ متولد ایران، به ریاست پارلمان نروژ انتخاب شود. آنقدر سیستمِ نروژ به خود اعتماد به نفس دارد که چنین تصمیمی را می گیرد. چرا در ایران تَفَرُّد (فرد گرایی منفی) در افراد موج می زند و بسیاری مستغرق در منافع و مصالح شخصی هستند؟ چون برای رشد نیاز به سیستم ندارند و صرفاً با شبکه­‌ای از ارتباطات می توانند به عمومِ اهداف خود برسند. تفرد در ایران ریشه های بسیار قدیمی و تاریخی دارد و در ساختارِ سیستم پادشاهی نهفته است. وقتی پادشاه قبلۀ عالم می شود همه از کودکی می آموزند که خود را به افراد و نه به سیستم، مقررات و رویه ها وفق دهند. از این رو چگونه در فضایِ بدون سیستم و مملو از تفرد می توان انتظارِ کارآمدی، ثبات اقتصادی، جامعۀ سالم، قانون مداری، افرادِ معنوی و آینده­ای روشن داشت؟ وقتی پنج قرن گذشته، علم اهمیت نداشت و شش ماه طول می کشید تا سفیر ایران با کالسکه به فرانسه برسد، سیستم سازی نیز ضرورتی نداشت. 99 درصد مردم در روستاها زندگی می کردند، خواندن و نوشتن نمی­‌دانستند و بعد از غروب هم می خوابیدند. در دنیای هوش مصنوعی و تکنولوژی امروز که دانش فرا گیر وجود دارد و عموم افراد می خواهند از نردبان رشد بالا بروند نمی‌­توان بدون سیستم، مدیریت و حکمرانی کرد و روش های گذشته در جهان امروز کاربرد ندارند. شاید بتوان گفت که هم چنان موضوع پیشرفت ایران در گروی حل و فصل معضلات نظری و فلسفی میان سنت و مدرنیته است. اگر اندیشه ها تغییر نیابند، اوضاع ما هم طبعاً متحول نمی شود.

در عین حال، دانش و استعداد ایرانی ها به آن ها کمک خواهد کرد تا در سایۀ سیستم سازی و ساختار سازی کشور را سریع رشد دهند هرچند به نظر می رسد ایران آخرین کشوری باشد که به کاروان بین المللی شدن بپیوندد. پاسخ یک فردِ حدودِ سی ساله به این نویسنده مدتی قبل گویای منظومۀ نظری و عملی ماست. وقتی با نهایت ادب و نزاکت به او که خودرو چند میلیاردی داشت گفته شد: لطفا دوبله پارک نفرمایید چون این ترافیک سنگین را ایجاد کرده و خودرو خود را بی زحمت جا به جا کنید، گفت: «من هرجا دوست داشته باشم پارک می کنم و به دیگران مربوط نیست». می توان دریایی از اندیشه، تاریخ، روان­شناسی و حکمرانی در این دو جمله را جستجو کرد. اگر او در نیویورک دوبله پارک کند، برای مدت ها گرفتار پلیس، شهرداری، بیمه و پی گیری های مردم خواهد بود. سیستم به او اجازه نخواهد داد هر کاری دوست دارد انجام دهد. به نظر می رسد مهم ترین موضوع در برابر ما ایرانی ها این است که: چگونه یک سیستم (وبه خصوص یک سیستم اقتصادی) بسازیم؟ در باطن این سوال، سوال مهمتری در انتظار ماست: چگونه بین المللی بشویم تا معقول، قاعده مند، رقابتی و دانش محور عمل کنیم؟ در چنین شرایطی جامعه به شدت رشد می کند و برای دولت و حکومت سرمایه ای سیاسی و اقتصادی می شود. تخصصی شدن و بین المللی شدن دو مزیتِ تعیین کننده نیز به همراه دارند: یک بار برای همیشه نفوذ خارجی در ایران با بارورسازی جامعه و اقتصاد آن، به تدریج به تعطیلی کشانده می شود و دوم، همانند کرۀ جنوبی، افراد به کشور تعلقِ عمیق پیدا می کنند زیرا سریع می آموزند تنها راهِ رشد، زحمت کشیدن و رقابت کردن است. امروز کرۀ جنوبی در صدرِ رقابتی ترین کشورهای جهان با بالایِ یک و نیم تریلیون دلار تولیدِ ناخالص داخلی قرار دارد. رقابتی شدن یک سیستم باعث پایداری آن نیز می شود. چطور می شود که شرکت آلمانی زیمنس 174سال (October 1, 1847)و حزب دموکرات آمریکا 193سال (January 8, 1828) قدمت دارند؟

محمود سریع القلم

نویسنده خبر

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس ارشد روابط بین‌الملل.

اطلاعات بیشتر

کلید واژه ها: ایران جمهوری اسلامی ایران مردم ایران سیاست در ایران سرمایه داری سرمایه اجتماعی


( ۱۶ )

نظر شما :

ابراهیم قدیمی ۰۸ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۵
چرا اروپائی ها نمی نوانند یک قالیچه کاشان دست بافت ببافند؟ چون نچربه چندین هزار ساله انرا ندارند۔ما نمی توانیم یک سیستم مشارکتی بنا کنیم ۔چون ما تجربه ایجاد سبستم های مشارکتی هیچ گاه نداشته ایم۔کار نیکو کردن از پر کردن است۔ایران بعد ازحمله اعراب تا قبل از انقلاب توسط غیر ایرانی های عرب وترک مدیریت می شده است۔از مستعمره بدتر۔
مجيد ۰۸ آذر ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۷
یک مقاله بینظیر از استاد..ولی بنده نقد هایی هم دارم: - پیاده سازی یک مبحث تئوریک نیاز به زمان و شرایط خاص خود دارد و مدل رشد اقتصادی باید با شرایط و روحیات مردم ما هماهنگ شود که این موضوع بطور خودکار در بطن جامعه اتفاق خواهد افتاد و مردم به اقتضای فکر خود با بحث جهانی سازی کنار می آیند. مثلا ​این نکته که برای رشد و صنعتی شدن حتما باید مثل یک آمریکایی یا آلمانی فکر کنیم یا رفتار کنیم غیر ممکن است و با تفکر و رفتار مردم ما نمی خواند. کما اینکه شکست این موضوع را در زمان شاه دیدیم. لیکن تعامل ملت ها در بلند مدت باعث رشد یک کشور خواهد شد. - در شرایط کنونی رشد اقتصادی نیازی به غبطه خوردن بحال ژاپن و آلمان نداشته و نیازمند اصلاحات داخلی در مدیریت کشور و منابع انسانی و مالی می باشد. اتفاقا تحریم ها و فشار اقتصادی تبدیل به فرصتی برای دیدن نقاط ضعف سیستم داخلی کشور شده است. ولی واقعیات را هم ببینیم... آیا تهدیدات امنیتی، اقتصادی و سیاسی که در کشورهای اطراف ما وجود دارد برای نروژ و یا آلمان نیز صادق است که با ما مقایسه میشود؟ هنر ژاپنی ها در رشد و همکاری و بومی سازی فرهنگی/اجتماعی و تکنولوژیک بود یا خود تحقیری و ارائه دیدگاه تنبیهی برای مردم ما؟ اگر فردی به استاد توهین می کند دلیل بی ادبی همگان نیست و جمع بستن غلط است. بهتر است قدری از خوبی های مردم نیز گفته شود و از تئوریزه کردن یاس و نامیدی دور شویم... - استاد معظم لطفا اشاره ای به تاثیر داشته های ما بر مولفه های قدرت مانند صنایع موشکی/پهبادی و یا روحیات مثبت او توانمندی های یرانیان که قابل توجه باشد داشته باشید..مگر میشود یک کشور با این جمعیت، وسعت سرزمینی و امکانات بلقوه اینقدر ها هم عقب مانده باشد؟ تجربه تحصیل و زندگی بنده در خارج از کشور خلاف موضوع را ثابت می کند.. مقاله شما بنده را به یاد ژاپن بعد از جنگ جهانی می اندازد..
پاسخ به قدیمی ۰۸ آذر ۱۴۰۰ | ۱۵:۵۷
آل بویه و زندیه و سامانیان و صفاریان و زیاریان و خواجه نظام الملک و قائم مقام و امیرکبیر همگی تورچ بودند نابغه؟
به پاسخ دهنده به قدیمی ۰۸ آذر ۱۴۰۰ | ۲۰:۳۲
من ابراهیم قدیمی نیستم همگی ترک نبودن ولی بیشتر حکومتها ترک و عرب بودن بعد مازنی و بدبختانه ایران معاصر به شدت تحت تاثیر ترک و مازنیه که تبلورش در شاه بود بحرین به اون مهمی رو داد ولی چون مادرش ترک بود میگفت آذرباییجان سر ایرانه و ... بحرینیها با تمام شرایط سخت ایران میخوان ایرانی باشن اما بعضی دیگه دنبال تجزیه ایرانن
ابراهیم قدیمی ۰۹ آذر ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۰
درمقابل هزار وچند صد سال انهاچند سال بودند۔۔ایران مرکز نزاع های ترکان شد ۔غزنویا ن رفتندسلجوقیان امدند۔انها رفتند خوارزمیان امدند۔مغولان رفتند۔ تیموریان امدند ۔تبموریان رفتند صفویه امد صفوبه رفت نادر شاه امد۔زندیه چند سال بود۔ال زیار بویه در چه بخش هاّی چند سال بودند۔محاسبه بفرمائید۔انرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است۔در بیابان هم گل میروید ولی گلستان نیست۔
ابراهیم قدیمی ۰۹ آذر ۱۴۰۰ | ۱۵:۳۱
اخر وعاقبت خواجه نظام الملک و قائم مقام وامیرکبیر مشخص است۔زندیه وصفاریان که فقط یک نفر بودند وهمواره در جنگ با خلیفه ودیگران۔دیگران هم که نام بردیدحاکمیت دندان گیری نبودند۔بهرجهت ممنون از شواهد شما که از غیب رسید۔
ابراهیم قدیمی ۰۹ آذر ۱۴۰۰ | ۱۶:۰۸
شرق وغرب اسیا را در نظر بگیرید۔شرق اسیا بیشتر مستعمره بودند تا غرب اسیا۔در غرب اسیا ایران وعثمانی در ظاهر غیر مستعمره بودند۔ولی شرقی هانظم پذیر تر وسیستم دارتر شدند۔ترک ها بدون شک جنگجویان خوبی بودند ولی توان کار سارماندهی مردمی وحتی فرهنگی بالائی نداشتند۔ انها حتی در عثمانی وبخش های عربی زیر نظر خود در این مورد موفق نبودند۔بیشتر دنبال فتوحات بودند۔بعلت همین دلیل به اروپا باختند۔
کامران ۰۹ آذر ۱۴۰۰ | ۲۰:۴۹
دوستان کلی داستان بافتند اما متوجه نبودند که تمامیت ارضی ایران و حتی حفظ زبان فارسی مدیون سلسله های ترک همچون غزنوی و سلجوقی و صفویه بود . حتی وجود این همه زبان و اقوام زیر مجموعه اینها در ایران و عثمانی و حفظ انها هم مدیون تکثر گرایی و احترام انها به سایرین بود و الا اگر تنگ نظری همچون بعضی جریانات بود هیچکدام از اینها نبود ، یادمان باشد تا وقتی عثمانی زنده بود استعمارگران غربی جایی در منطقه نداشتند با شکستن ان برای خود جای پا ایجاد کردند.
در جواب کامران ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | ۱۶:۳۴
تمامیت ارضی ایران و حفظ زبان فارسی ربطی به سلسله ترک ندارد بلکه این قدرت تمدن سازی ایران و زبان فارسی بود حتی ترکها را مقهور و در خوب ذوب میکرد و عجیبتر آنکه هیچ یک از این سلسله ها خود را حاکم ترک و ....نخوانده اند که به خوبی نشان میدهد( حتی عثمانی‌ها به کشاورزان و دهقانان ترک میگفتند و نه به خود و کلمه ترک مضموم ( اکراه داشتند ) بود برای آنها ،تمام سلسله ترک وزرای ایرانی و سیستم دیوان سالاری حکومت ایرانی داشتند و گرنه بعید است قوم مهاجر و چادر نشین دشت قبچاق قادر به چنین سیستم و حکومت باشد و احترام و تکثر برای حکومت های صفوی و عثمانی مفهوم نداشت آنها بیشتر دنبال حکومت و گرفتن خراج بودند چه تفاوتی داشت اقوام و قومیتها نه مذاهب ،وقتی عثمانی‌ها وجود داشتند قدرتهای غربی در اروپا در حال جنگ داخلی بودند و گرنه بعد لشکر کشی عثمانی‌ها به اتریش متوجه خطر ترکها شدند و در صدد دفع آن بودند
به کامران ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | ۱۷:۳۱
کامران جان دلبندم من همونم که به جواب دهنده به ابراهیم قدیمی جواب داد فارس هم نیستم انقدر منت نذار تنگ نظرتر از حاکمان ترک نبودن که تمام اقوام و غارت کردن اینکه زبان میانجی رو هم حفظ کردن از سر ناچاری بود چون زبان بیگانه ترکی رو هیچکدوم از اقوام نمیپذیرفتن دورترین زبان به زبان سایر اقوام ایران بود نسل کشیهایی که ترکان در خاورمیانه کردن با نسل کشی غریبها فرقی نداشت حتی بعضی وقتا بدتر هم بود
خسرو ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | ۱۹:۵۶
نظرات کامنتها هیچ ربطی به نوشته نداشت فقط یکی از نکات ضعف مهم ایرانیها همین هاست وقت کنید یکی میگوید عربها و ترکهای غیرایرانی - آن یکی با جهالت از کشتن امیرکبیرو قایم مقام و غیرو به عنوان نابغه های ایرانی ( که صحیح است ) یاد میکند ولی آنها هم ترک بودند تناقض نیست؟ اینهمه سید در ایران داریم که قطعا عرب هستند و بسیاری از مردم جنوب که عرب هستند میلیونها نفر از مردم ایران ترک هستند ولی گستاخی میگوید تورچ -- یکی از مشکلات بزرگ برخی ایرانیها همین نژادپرستی و خودبزرگ بینی است وجود جمعیت کثیر غیرفارس واقعیت پررنگ ایران است
سهراب ۱۲ آذر ۱۴۰۰ | ۱۴:۲۴
عباسیان عملا ایرانی بودند و خودشان یا دبیرانشان یک سیستم کارا ایجاد کردند که البته تدوام ساسانیان بود. صفویه هم تا حدودی موفق بودند. مشکل فعلی ما قحط الرجال و نداشتن بنیان فکری از جمله در تعریف ایران هست. در کتیبه معروف داریوش که شاید اولین سیستم ساز تاریخ بوده میخوانیم که خدا این "سرزمین" را از دشمن، دروغ و خشکسالی پاس بدارد. ما هنوز فاقد حتی تعریف به این سادگی از ارزوها و اهدافمان بعنوان یک کشور هستیم.
به خسرو ۲۲ آذر ۱۴۰۰ | ۰۰:۲۹
والا انقدری که شما ترکها گستاخی میکنید و همه رو به جان هم میندازید کس دیگه ای گستاخی نمیکنه حکایت توهینهای ورزشگاهتونه بعد از چند سال که هرچقدر خواستید توهین کردید و شعار مرگ بر فلان و بهمان دادید یه بار جوابتون و دادن صداتون دراومد طبیعتا حس نفرتی که شما به بقیه اقوام دارید بقیه هم به شما دارن ضمن اینکه شما از عربا هم به لج بقیه ایرانیا دفاع میکنید وگرنه تو شعارهای ورزشگاهتون علیه عربا هم شعار میدید یه سوزن هم به خودتون بزنید