پیام رسانه اى رئیس جمهور منتخب

رئیسی، اصولگرایی شش دانگ اما معتدل

۰۱ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۰ کد : ۲۰۰۳۴۳۳ اخبار داخلی نگاه ایرانی
نویسنده خبر: جلال خوش چهره
جلال خوشچهره در یاداشتی می نویسد: نخستین نشست رسانه اى ابراهیم رئیسى این پیام روشن را با خود داشت که او اصولگرایی ششدانگ است اما  مى خواهد در دایره اعتدال عمل کند.
رئیسی، اصولگرایی شش دانگ اما معتدل

دیپلماسی ایرانی: نخستین نشست رسانه اى ابراهیم رئیسى به عنوان رئیس جمهور منتخب، حاوى یک پیام روشن بود؛ اینکه او اصولگراست اما  تند رو نیست. همه اظهارات رئیسى در پاسخ به پرسش خبرنگاران، تلاش براى القاى این مفهوم به مخاطبان و ناظران بود که برخلاف تصور عام، در آینده با چهره و رویکردى متفاوت از آنچه پیش بینى شده از رئیس دولت سیزدهم روبرو خواهیم بود.

اگرچه زمان محدود نشست رئیسى با اصحاب رسانه، فرصت طرح پرسش هاى کلیدى را فراهم نکرد و نوع مواجهه پرسشگران بیشتر به تعارف و پرهیز از پرسش هاى چالشی نزدیک بود اما پاسخ ها نیز موجز و در این حال با مراقبت در بیان الفاظ همراه شد. ترتیب دهندگان  نخستین نشست رسانه اى رئیس دولت سیزدهم، با هوشیارى در تعیین سقف زمان برگزارى آن و نیز خوددارى رئیسى از پرگویى هاى معمول نزد اکثر سیاسیون و صاحب منصبان کشور ، از دو وجه حایز توجه است: نخست؛ این نشست فرصتى بود براى منتخب ریاست دولت سیزدهم تا به برخى از دغدغه هاى افکار عمومى درباره او و رویکرد دولتش در آینده پاسخ دهد. دوم؛ افکار عمومى ضمن فاصله سنجى او  با رویکردهاى افراطى برخى از طیف هاى تندرو، با دیدگاه هایش درباره اصلى ترین مسایل کشور و راه هاى برون رفت از آن آشنا شوند. 

کوتاهى زمان نشست رسانه اى دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ به رغم حضور مدیران، سردبیران و خبرنگاران همه طیف هاى سیاسى داخلى ونیز نمایندگان رسانه هاى خارجى، در این حال پرهیز رئیسى از تشریح و تبیین سیاست دولت آینده او نتوانست به بسیارى از پرسش هایى پاسخ دهد که چشم انداز روشنى را از آینده نهاد اجرایى کشور نزد مخاطبان ترسیم مى کند. به نظر مى رسد اولویت  ترتیب دهندگان این نشست، تنها انتقال این پیام بود که رئیسى در قاعده سیاستمدارى متعادل وواقع گراست و دولت او نیز این رویکرد را در دستور کار خود خواهد داشت.

رئیسى در حالى به حل فورى مشکلات معیشتى، مسکن، تورم، بیکارى و... ترمیم روابط با همسایگان عرب حوزه جنوب خلیج فارس اشاره کرد که ارتباط موارد یاد شده را با سیاست خارجى و مساله  تحریم ها  کمرنگ نشان داد. در واقع این همان دغدغه اى است که ذهن مخاطبان را درباره برنامه نامزدهاى انتخاباتى اخیر مشغول کرد؛ اینکه آیا دولت آینده برنامه هاى خود را با لحاظ ادامه تحریم ها تنظیم کرده و یا اراده اى براى برون رفت از این وضع وجود دارد؟ پیوستگى و هم پوشانى مشکلات داخلى با سیاست خارجى در نگاه رئیس دولت آینده و به تبع آن اعضاى کابینه او چه میزان است؟ برجام جه اندازه در گشودن گره هاى موجود نقش خواهد دارد؟ اصلاح نگاه سلبى پیشین رئیس جمهور منتخب به برجام و رویکرد ایجابى اما مشروط به این توافق در جریان رقابت هاى انتخاباتى، حاوى چه مفهومى از قبول توافق براى بازگشت به تعهدات هسته اى است؟

تنش زدایى در روابط با همسایگان و بهره مندى از مزایاى اقتصادى  - سیاسى آن چه میزان با توافق هاى برجامى تنیده است؟ مهم تر اینکه تیم عملیاتى رئیس جمهوری منتخب در کابینه و بدنه اجرایى دولت چگونه خود را با سیاست هایى که رئیسى در نشست مطبوعاتى وعده داد، هماهنگ و همراه خواهند کرد؟ گره گشایى از مشکلات اقتصادى در خوش بینانه ترین احتمال آیا به رشد کوتاه مدت اقتصادى در پناه منافع حاصل از توافق هسته اى توجه دارد و یا رشد اقتصادى بلند مدت؟ و... .

نخستین نشست رسانه اى ابراهیم رئیسى این پیام روشن را با خود داشت که او اصولگرایی ششدانگ است اما  مى خواهد در دایره اعتدال عمل کند.

جلال خوش چهره

نویسنده خبر

کلید واژه ها: سید ابراهیم رئیسی ابراهیم رئیسی انتخابات 1400 سیاست خارجی میانه روی اعتدال معتدل اصولگرایان


( ۴ )

نظر شما :