سید محمد کاظم سجادپور

سید محمد کاظم سجادپور

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

امریکا و روسیه کنشگران اصلی جنگ اوکراین در کنار دیگران
اروپا نگاه ایرانی

امریکا و روسیه کنشگران اصلی جنگ اوکراین در کنار دیگران

دیپلماسی ایرانی: در شماره پیشین در یک سالگی بحران اوکراین، در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان این منازعه ...

آینه بودگی جنگ اوکراین و روابط بین‌المللی
اروپا نگاه ایرانی

آینه بودگی جنگ اوکراین و روابط بین‌المللی

دیپلماسی ایرانی: با گذر از ۲۴ فوریه (۵ اسفند) جنگ اوکراین یک ساله شد و جهان سیاسی، سالی پرماجرا و ...

سه بازیگر قاره‌ای و تحولات بین‌المللی
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

سه بازیگر قاره‌ای و تحولات بین‌المللی

دیپلماسی ایرانی: در بیش از سه دهه‌ای که از فروپاشی نظام دوقطبی می‌گذرد، بحث و گفت وگو در مورد ماهیت ...

هند، بازیگر موثر عصر جهانی شدن
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

هند، بازیگر موثر عصر جهانی شدن

دیپلماسی ایرانی: در سالیان اخیر و در فضای روابط بین‌المللی کنونی، هند تبدیل به عنصری جدی و قابل ملاحظه شده ...

نگرش امنیتی ژاپن در نظم نوین جهانی
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

نگرش امنیتی ژاپن در نظم نوین جهانی

دیپلماسی ایرانی: فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، در پایان سفری چند لایه و عمیقاً امنیتی از اروپا، کانادا و آمریکا ...

تفاوت زیست استراتژیک اروپا، قبل و بعد از جنگ اوکراین
اروپا نگاه ایرانی

تفاوت زیست استراتژیک اروپا، قبل و بعد از جنگ اوکراین

دیپلماسی ایرانی: اروپا در پیش از هفت دهه‌ای که از پایان جنگ جهانی دوم می‌گذرد و در پی خرابی‌های سهمگین ...

از فروپاشی شوروی تا برآمدن چین و جنگ اوکراین
اروپا آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

از فروپاشی شوروی تا برآمدن چین و جنگ اوکراین

دیپلماسی ایرانی: در نوشتار پیشین، با توجه به دیدگاه استیفن والتز ده شوک در روابط بین‌المللی در سه دهه گذشته، ...

نگاهی به مساله پرداختن غرامت روسیه به اوکراین
اروپا نگاه ایرانی

نگاهی به مساله پرداختن غرامت روسیه به اوکراین

دیپلماسی ایرانی: مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲ (۲۳/۸/۱۴۰۱) قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن ...

شوک‌های روابط بین‌المللی
اخبار اصلی آمریکا آسیا و آفریقا

شوک‌های روابط بین‌المللی

دیپلماسی ایرانی: یکی از ویژگی‌های روابط بین‌الملل در سه دهه گذشته، تعدّد شوک‌ها و ضربه‌هایی است که زندگی بین‌المللی به‌خود ...