پیروز غفرانی

پیروز غفرانی


دیپلمات بازنشسته، مدیرعامل پردیس توسعه نوآوری و تجارت شریف و مدیربین الملل اندیشکده تحلیل گفتمان راهبردی

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

برداشت غلط از دینامیک بحران خاورمیانه
اخبار اصلی خاورمیانه

برداشت غلط از دینامیک بحران خاورمیانه

دیپلماسی ایرانی:  مقدمه: مناقشه رژیم نامشروع اسرائیل با فلسطینیان و جهان اسلام که یکی از دیرینه ترین بحران های خاورمیانه تلقی ...

روابط بین الملل و شکل گیری بحران ها در مناسبات با همسایگان
نگاه ایرانی خاورمیانه

روابط بین الملل و شکل گیری بحران ها در مناسبات با همسایگان

دیپلماسی ایرانی:  مقدمه: با نگاهی سیستمی به عرصه روابط بین الملل و مناسبات با همسایگان، ملاحظه خواهد شد که در فرآیند ...

لزوم بازتعریف راهبردهای جمهوری اسلامی ایران برای نقش‌آفرینی قدرتمند در نظم نوین جهانی
اخبار اصلی اخبار داخلی

لزوم بازتعریف راهبردهای جمهوری اسلامی ایران برای نقش‌آفرینی قدرتمند در نظم نوین جهانی

دیپلماسی ایرانی: مقدمه:  نظم نوین در نظام بین الملل که بعد از فروپاشی شوروی مدت ها وضعیت تک قطبی و سیطره آمریکا ...

نیاز کشور به یکپارچه سازی نهادها و وارد ساختن مفاهیم نوین به دیپلماسی عمومی
نگاه ایرانی خاورمیانه

نیاز کشور به یکپارچه سازی نهادها و وارد ساختن مفاهیم نوین به دیپلماسی عمومی

دیپلماسی ایرانی: مقدمه: جنگ شناختی که با عنوان جنگ بدون درگیری فیزیکی تعریف شده، سیطره و تسلط برحوزه شناختی مخاطبان را به ...

ناتو و کاربرد جنگ افزارهای شناختی در حوزه های عملیاتی
اروپا نگاه ایرانی

ناتو و کاربرد جنگ افزارهای شناختی در حوزه های عملیاتی

دیپلماسی ایرانی: مقدمه:  ظهور فناوری های نوین عرصه اقناع و شکل دهی ذهن انسان از جمله فناوری های جنگ افزاری شناختی، فناوری ...