اسلام ذوالقدرپور

اسلام ذوالقدرپور


 کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین الملل و دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

رانت بزرگ ضدیت با ایران در نظام بین‌الملل
خاورمیانه انتخاب سردبیر

رانت بزرگ ضدیت با ایران در نظام بین‌الملل

دیپلماسی ایرانی: اقتصاد سیاسی بین‌المللی را می‌توان حوزه‌ای از سیاستگذاری خارجی در الگوی سیاستگذاری راهبردی بازیگران جهانی قلمداد کرد. در ...

چرا ایران از ادامه حکمرانی اردوغان حمایت می‌کند؟
خاورمیانه انتخاب سردبیر

چرا ایران از ادامه حکمرانی اردوغان حمایت می‌کند؟

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری خارجی عصر کنونی به گونه‌ای است که شهروندان و بلکه برخی کارشناسان از درک واقعیت و بازی ...

فروپاشی آرمان ۲۰۲۳ و انسداد آرمانگرایی ۲۰۵۳ اردوغان!
اخبار اصلی خاورمیانه

فروپاشی آرمان ۲۰۲۳ و انسداد آرمانگرایی ۲۰۵۳ اردوغان!

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری عمومی که خود به مثابه حکمرانی و مدیریت امور عمومی در سطح کلان ملی و فراملی تعریف ...

جنگ‌زادگی آذربایجان و توهم پیروزی بر ایران!
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

جنگ‌زادگی آذربایجان و توهم پیروزی بر ایران!

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری عمومی، فرآیندی است که بخش مهمی از آن بر درس‌آموزی و یادگیری سیاست‌ها و الگوهای پیشین موفق ...

ایران گرفتار در تکنیک ریگ روان رقیبان منطقه‌ای
خاورمیانه انتخاب سردبیر

ایران گرفتار در تکنیک ریگ روان رقیبان منطقه‌ای

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری خارجی در جهان آشوبناک کنونی که در هر کرانه آن جنگی آغاز شده یا تهدید جنگ‌های دیگری ...

تکرار الگوی انزوا و عدم تعهد!
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

تکرار الگوی انزوا و عدم تعهد!

دیپلماسی ایرانی: در تاریخ دیپلماسی مدرن و سیاستگذاری خارجی سده کنونی، عصری را شاهد بودیم که سیاستگذاران جهان سوم و ...

سرسپردگی آذربایجان به امریکا!
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

سرسپردگی آذربایجان به امریکا!

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری آرمانگرا و احساسی بر سیاستگذاری عمومی بسیاری بازیگران نظام جهانی چیره شده است. الگویی از سیاستگذاری که ...

بازاریابی سیاسی چین و آشوب سیاستگذاری ایرانی!
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

بازاریابی سیاسی چین و آشوب سیاستگذاری ایرانی!

دیپلماسی ایرانی: یکی از اصول بازاریابی اقتصادی با هدف جذب مشتریان بیشتر که در سیاست و سیاستگذاری نیز کاربرد داشته ...

جهان جنگی شده است!
اروپا آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

جهان جنگی شده است!

دیپلماسی ایرانی: وابستگی متقابل که یکی از مؤلفه‌های جهانی شدن محسوب می‌شود در عصر کنونی بر سیاستگذاری جهانی اثرگذاری فراگیری ...